TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Leányfalusi Polgárok!

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatom Önöket, hogy hétfőn, azaz 2014. április 7. napján a 2014. évi országgyűlési választásra való tekintettel a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Leányfalu, 2014. április 3.

dr. Filep Julianna sk.

aljegyző

 

Meghívó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2014. március 26. napján 17.00 órára

 

Napirend

 

  1. Tájékoztató korábbi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vancsó Géza alpolgármester

2. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, a Tündérkert Óvoda valamint a Ravasz László Könyvtár és Faluház alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

4. Javaslat a Faluház és Ravasz László Könyvtár Leányfalu szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

5. Javaslat Rozsnyai László, 2016 Leányfalu, Fábián Zoltán u. 3. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

6. Javaslat Karsainé Inczédy Ildikó és Karsai Miklós 2016 Leányfalu, Gyulai Pál u. 2. szám alatti lakosok kérelmének megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

7. Javaslat Nándorfi Csaba 2016 Leányfalu, Kemping utca 23. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

8. Javaslat a Leányfalusi Civil Egylet 2013. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

9. Javaslat a Leányfalui Nyugdíjas Klub 2013. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

10. Javaslat a Leányfalu Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2013. évi számolójának elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

11. Javaslat a Szent Anna Cserkészcsapat 2013. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

12. Tájékoztató a 2014. évi országgyűlési képviselő-, az Európai Parlamenti képviselő- és a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásokra a pártok delegáltjaival kiegészített Szavazatszámláló Bizottságokról és a szavazókörökről

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

 

Leányfalu, 2014. március 24.

Nyíri Csaba sk.

 

MEGHÍVÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális Bizottsága következő rendes ülését 2014. március 19-én, szerdán 17.00 órakor tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend

1. A Civil Egylet tagjainak tájékoztatója

2. A 2014. évi falunap

3. A Móricz Zsigmond Általános Iskola tájékoztatója

4. A ”Minden születendő gyermekért ültessünk egy fát” akció

5. Helytörténeti tanösvény kialakítása

6. TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciónap

7. Néhány faluképet befolyásoló kérdés

8. Egyebek…

Leányfalu, 2014. március 16.

Adorján András bizottsági elnök

 

Meghívó

 

JAVASLAT „LEÁNYFALU DÍSZPOLGÁRA” ÉS „LEÁNYFALUÉRT” – EMLÉKÉREM KITÜNTETŐ CÍMRE


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(II.7.) rendelete újra szabályozta a „Leányfalu Díszpolgára” kitüntető cím, az 5/2008.(II.7.) számú pedig a „LEÁNYFALUÉRT  Emlékérem” alapításának és adományozásának rendjét.

 

Az Önkormányzat rendelete szerint:

A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki

a./        Leányfalu Nagyközség gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében maradandót alkotott;

b./        egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Leányfalu jó hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:

a./  a Képviselő-testület bármely tagja;

b./  az úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;

c./  együttesen legalább 20 fő leányfalusi lakóhellyel rendelkező választópolgár;

d./  bármely – leányfalusi székhellyel rendelkező – civil szervezet.

Önkormányzati ciklusonként 4 díszpolgári és 8 „Leányfaluért” kitüntető cím adományozható.

A kitüntető címek adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevő Testület vizsgálja meg, melynek tagjai:

a./ a polgármester;

b./ Leányfalu díszpolgárai;

c./ a Képviselő-testület által kijelölt egy személy.

A Javaslattevő Testület javaslatát a polgármester terjeszti be a Képviselő-testület ülésére. A kitüntető címek adományozásáról a Képviselő-testület 2014. április 30.-ig dönt.

A „ Leányfalu Díszpolgára” címet, valamint a „Leányfaluért Emlékérmet” 2014. május 31.-én, szombaton a Falu Napja alkalmából rendezendő ünnepség keretében a  HELY- és IRODALOMTÖRTÉNETI  KIÁLLÍTÓHELY  épületében, az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékező kiállítás megnyitójának keretében  adjuk át.

 

Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2014. április 11.-én, pénteken 12 óráig tegyék meg indítványaikat 1 fő díszpolgár és 2 fő emlékéremre  kitüntetettek személyére. Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím) és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványt a Javaslattevő Testületnek címezve, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) lehet ügyfélfogadási időben benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Meghívó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2014. február 26. napján 17.00 órára

Napirend

  1. Tájékoztató korábbi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vancsó Géza alpolgármester

  1. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

3. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …./2014. (…..) számú önkormányzati rendelet megalkotására és a 14/2010. (X.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

4. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

5. Beszámoló saját bevétel, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

6. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló ..../2014. (…..) számú önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

7. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló …./2014. (…..) számú önkormányzati rendelet megalkotására és az 1/2010. (I.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

Leányfalu, 2014. február 21.

Nyíri Csaba polgármester sk. 

PÁLYÁZAT igazgatási és hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Leányfalui Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Leányfalui Polgármesteri Hivatalnál igazgatási és hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Leányfalui Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Ellátandó feladatok:

Belügyi igazgatási feladatok ellátása. Szociális igazgatási feladatok. Gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Belügyi és szociális igazgatási és hatósági ügyintéző

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ főiskolai közigazgatás-szervező vagy igazgatásszervező képesítés

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetemi jogász végzettség

§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§ Közigazgatási területen szerzett legalább 1 éves tapasztalat,

§ Anyakönyvvezetői vizsga,

§ B kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő munkanaptól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Tímea jegyző nyújt, a 26/580-058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton a pályázatnak (önéletrajz, motivációs levél) a Leányfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Belügyi és szociális igazgatási és hatósági ügyintéző”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Leányfalu Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.leanyfalu.hu - 2014. február 20.

§ Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2014. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 20.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
További cikkeink...
Köszöntő

nyiricsaba

Tisztelt Honlap-látogató!

Köszöntöm megújult honlapunkon és köszönöm, hogy megtiszteli érdeklődésével Leányfalut, Polgármesteri Hivatalának munkáját. Szeretném felhívni rendszeres honlap-látogatóinknak szives figyelmét, hogy megváltozott honlapunk strukturája. A felső menűben önkormányzatunk működéséről tájékozódhatnak. Bővebben...

Linkek

uj_magyarorszag

vati

eugy1

dmrvzrt