Skip to main content

Beíratkozás a Leányfalu Tündérkert Óvodába

Az óvodai beíratkozás  április 29. (hétfő) 7.00 – 17.30-ig lehetséges. 

A Leányfalu Tündérkert Óvoda tájékoztatója a 2024-2025-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Az óvodai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§, 49.§, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (1)-(11) bekezdései alapján a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata az alábbiak szerint határozza meg.

2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás

2024. április 29. (hétfő) 7.00 – 17.30-ig

 

A jelentkezés módja az Óvodai felvétel iránti kérelem, a szülői hozzájárulási nyilatkozat kitöltése.

A nyomtatványok letölthetők az óvoda honlapjáról https://www.leanyfaluovoda.hu/, illetve átvehetik a Leányfalu Tündérkert Óvodában.

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
  • a gyermek TAJ kártyája, 
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • ha van a gyermeknek szakértői véleménye,
  • ha van a gyermeknek ételallergiája orvosi igazolása,
  • nem magyar állampolgár esetén, a szülők és a gyermek regisztrációs igazolása, ill. tartózkodási kártyája

 

 

Kötelező az óvodai beíratása annak a gyermeknek, aki 

2024. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).

 

 

 

 

Az óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele

 

A Nkt.49.§-a értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik.

Az óvoda felvételi körzete Leányfalu Nagyközség közigazgatási területe, üres férőhelyek függvényében a Szentendre Járási terület (Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (Nkt. 49. § (3). A településünkre újonnan beköltözők esetében, illetve akkor, ha az óvoda intézményvezetése számára nem egyértelmű, hogy a gyermek és családja valóban életvitelszerűen Leányfalun lakik, az óvodai felvétel a Védőnői Szolgálat által kiállított, életvitelszerű leányfalui tartózkodást igazoló nyilatkozathoz köthető, melyet a leányfalui Védőnői Szolgálat dolgozói családlátogatást követően jogosultak aláírni.

 

A gyermekek felvétele

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A felvételről, átvételről az óvoda igazgatója dönt. 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (4) Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni legkésőbb 2024. május 29-ig.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

 

Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év első napjától folyamatosan történik. 

Az első óvodai foglalkozási nap a 2024/2025. nevelési év első napja, mely 2024. szeptember 02. (hétfő), ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett gyermekek átvétele, új gyermekek fogadása.

 

Felmentési kérelem

 

Az Nkt. 8.§. (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodaigazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

 

Külföldön tartózkodás esetén

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az igazgatót.

 

 

 

 

Leányfalu, 2024. március 21.                                                          

 

 

                                                                                                                      Szabóné Kaszás Gabriella

                                                                                                        Igazgató

 

  • Image