Skip to main content

A Helyi Választási Bizottság 2/2024.(VI.10.) számú határozata a 2024.évi egyéni listás választás eredményéről

Leányfalu Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

                                                           Leányfalu Nagyközség Helyi Választási Bizottságának
                                                                                           2/2024. (VI.10.) számú
                                                                                                        határozata

A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/N. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg a Leányfalu településen a 2024. évi egyéni listás választás eredményét:
Tekintettel arra, hogy Adorján Andrást megválasztották polgármesternek, ezért a 6 képviselői mandátum a megszerzett érvényes szavazat számok alapján a következő:

1.    Loszmann János (azonosító száma:206): 835 szavazat
2.    Nyíri Csaba (azonosító száma: 136): 718 szavazat
3.    Ondruss Istvánné Vadász Eszter (azonosító száma:174): 666 szavazat
4.    Banicz Adrienn Zsuzsanna (azonosító száma:277): 608 szavazat
5.    Balláné Rák Éva Erzsébet (azonosító száma:158): 546 szavazat
6.    Kövesdi Miklós Gábor (azonosító száma:120): 464 szavazat

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést írásban a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz címezve, a Leányfalui Helyi Választási Bizottságnál lehet benyújtani (cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126., email: jegyzo@leanyfalu.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. június 13-án 16.00 óráig megérkezzen.
A Ve. 241. § (2) bekezdése alapján e határozat ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

                                                                                I n d o k o l á s
A Ve. 200. § szerint a választási bizottság határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv.  
A Ve. 307/N. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.  
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény rendelkezései 
13. § (1) Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.  

A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek összesítését követően a 2024. évi általános önkormányzati választáson az egyéni listás választás részletes eredményét a határozat mellékletét képező eredmény jegyzőkönyvben állapította meg.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 241. § (2) bekezdésén alapul.

Leányfalu, 2024.06.10.
                            Szekeres Károly
                        A Leányfalui Helyi Választási Bizottság elnöke