Skip to main content

A Helyi Választási Bizottság 1/2024.(VI.10.) számú határozata a 2024.évi polgármester választás eredményéről

Leányfalu Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

                                                         Leányfalu Nagyközség Helyi Választási Bizottságának
                                                                                     1/2024. (VI.10.) számú
                                                                                               határozata

A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/N. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg a Leányfalu településen a 2024. évi polgármester-választás eredményét: 
1.    Adorján András (azonosító száma: 127): 1748 szavazat

2.    Pető János (azonosító száma: 116): 235 szavazat

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést írásban a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz címezve, a Leányfalui Helyi Választási Bizottságnál lehet benyújtani (cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126., email: jegyzo@leanyfalu.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. június 13-án 16.00 óráig megérkezzen.
A Ve. 241. § (2) bekezdése alapján e határozat ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

                                                                                             I n d o k o l á s
A Ve. 200. § szerint a választási bizottság határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv.  
A Ve. 307/N. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.  
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény rendelkezései 
12. § (2) Polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A Leányfalui Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek összesítését követően a 2024. évi általános önkormányzati választáson a polgármester-választás részletes eredményét a határozat mellékletét képező eredmény jegyzőkönyvben állapította meg.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 241. § (2) bekezdésén alapul.

Leányfalu, 2024.06.10.

                        Szekeres Károly
                    Helyi Választási Bizottság elnöke