Skip to main content

Szülői előzetes igényfelmérés gyermekük bölcsődei elhelyezésének időpontjáról

Az Iciri-piciri Bölcsőde, várhatóan 2024. szeptember 1-én - valamint várhatóan leghamarabb 2024. júniusában - nyitja meg kapuit.

Pest vármegye szentendrei járásához tartozó Leányfalu nagyközségének, mint a Dunakanyar gyöngyszemének lélekszáma,- a település elhelyezkedése, változatos domborzata, természeti kincsei, római korig visszanyúló történelme, rendezett településszerkezete voltán, valamint fejlődő infrastruktúrája révén, folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A település a több mint négyezer fős lakosságszámának további emelkedése, a fiatalok letelepedési motivációjának elősegítése és munkahelyteremtés fejlesztés céllal, bölcsődelétesítés kapcsán, a legfiatalabb korosztály korszerű ellátása is fókuszba került.

A telekkiválasztás Leányfalu központjában történt. Móricz Zsigmond hagyatékához méltón, patinás épületegyüttes került kialakításra, VEKOP- 6.1.1- 21 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra benyújtott projekt, Két csoportos és minicsoportos, időszakos gyermekfelügyeletet és korai fejlesztés feltételeit is biztosító „Iciri- piciri” Bölcsőde néven.

 

A bölcsőde bemutatása

A bölcsőde kivitelezése a legkorszerűbb módon ad teret a színvonalas szakmai munka megvalósulásának, melyhez nagymértékben hozzájárul az épület kifinomult esztétikája, mely különösen lenyűgöző gyermeki világképet tükröz. Elhelyezkedése előnyös, hiszen autóval, tömegközlekedéssel, kerékpárral, valamint gyalogosan is könnyedén megközelíthető. A szakmai- szakmaközi kapcsolati háló fő partnerintézeteinek közelsége, kényelmes megközelíthetősége, mint a Védőnői szolgálat és a Tündérkert Óvoda és Konyha, lényegesen elősegíti a családok érdekében tett szoros együttműködés megvalósulását.

 

Kiemelt működési cél

A bölcsőde kiemelt célja, szakszerű bölcsődei ellátás biztosításával segíteni a szülők munkavállalási esélyének növelését, képzésen való részvételét, a családok életminőségének javulását. A családi nevelés elsődleges tiszteletben tartásával megvalósuló professzionális támogatás nyújtását a szülői- és gyermeki kompetenciák saját környezetben történő hatékony kibontakozásához, széles körű hozzáférhetőség biztosításával az alapellátáshoz,- valamint az e mellett működő családi nevelést támogató időszakos gyermekfelügyeletet-, valamint kisgyermeknevelést támogató, fejlesztő szolgáltatásokhoz.

 

Minőségpolitika

Az Iciri – piciri Bölcsőde minőségpolitikájában a nevelés- gondozás céljának központjában a kisgyermeket-, illetve a családot, mint komplex rendszert tekinti. A bölcsődei ellátás alapfeladataként, a koragyermekkori intervenciós szemlélet széleskörű adaptálása mentén, minden három éven aluli családban nevelkedő egészséges fejlődési ütemű,- valamint Sajátos Nevelési Igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult kisgyermek professzionális napközbeni ellátásának biztosítását tartja, a kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységek folytatásának megvalósulásával. 

 

Bölcsőde igénybevételének feltételei

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, nevelését, szakszerű gondozását biztosító intézmény. A Gyvt . 42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. (4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.)

A bölcsődébe elsősorban Leányfalu közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek vehető fel, illetve annak a szülőnek a gyermeke vehető fel, aki a településen dolgozik és ezt munkáltatói igazolással bizonyítja. Üres férőhely esetén a vonatkozó törvényben meghatározottak szerint vehető fel más településen élő kisgyermek.

A bölcsődei ellátás keretében azon családban nevelkedő gyermekek ellátását kell biztosítani akiknek, a szülei munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni gondozását, nevelését. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek szülője munkaviszonyban van vagy nappali képzésben iskolai tanulmányokat folytat,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nehezen tud gondoskodni(RGYVK)

Nem vehető fel bölcsődébe az a 6 hónapnál fiatalabb gyermek, akire nézve eltartója CSET-ben részesül, illetve ha nagyszülő igényli a GYES-t. GYED folyósítása mellett a 6- 24 hó alatti életkorú gyermek felvétele, kizárólag a szülő munkavégzésének igazolása után lehetséges. 

Az alapellátás mellett, időszakos gyermekfelügyeletet is biztosítunk a bölcsődei csoportok üres férőhelyein, ügyelve arra, hogy a gyermekek száma ne haladja meg a jogszabályban meghatározott, egy bölcsődei csoportban ellátható gyermekek maximális létszámát.

 

Iciri- piciri Bölcsőde várható nyitása

Leányfalu Önkormányzatának fenntartásában létesült Iciri-piciri Bölcsőde, várhatóan 2024. szeptember 1-én - valamint várhatóan leghamarabb 2024. júniusában - nyitja meg kapuit, 2 normál csoportos és mini bölcsődei csoportos intézmény megvalósulásával. 

A bölcsőde megnyitása és első nyílt délutánja április 30-án, 17 órakor lesz.

 

Bölcsődei beíratás várható időpontja

            A bölcsődei beíratás pontos időpontja, - a bölcsőde tényleges nyitásától függően kerül kitűzésre - előre láthatólag leghamarabb 2024. májustól várható. 

 

                                                                                        Szülői kérdőív

A bölcsőde várható nyitásához kapcsolódó szülői igények előzetes felmérését gyermekük bölcsődei elhelyezésének időpontjáról, kiemelten fontosnak tartjuk az előkészületek során, alapellátásban, vagy szabad férőhelyek esetén, alapellátás mellett működő időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás formájában.

Ezúton kérjük a Tisztelt Szülők szíves hozzájárulását munkánk támogatásához, a Szülői előzetes igényfelmérés gyermekük bölcsődei elhelyezésének időpontjáról kérdőív bekarikázással történő kitöltésével.

 

Szülői előzetes igényfelmérés gyermekük bölcsődei elhelyezésének időpontjáról

 

1.

A bölcsődei beíratás pontos dátumának meghatározását követően- előreláthatólag leghamarabb 2024. május- amennyiben a bölcsőde 2024. júniusi nyitása meg tud valósulni, ebben az esetben gyermekem bölcsődei elhelyezésére 2024. júniusától igényt tartok.

a) Alapellátás formájában 

b) Időszakos gyermekfelügyelet keretein belül 

 

2.

A bölcsődei beíratás pontos dátumának meghatározását követően - előreláthatólag leghamarabb 2024. május- gyermekem bölcsődei elhelyezésére 2024. szeptembertől tartok igényt.

a) Alapellátás formájában

b) Időszakos gyermekfelügyelet keretein belül 

 

Kitöltési határidő: 2024. április 22.

A szülői előzetes igényfelmérésre küldött leveleiket Horváth- Nyiri Mária intézményvezető részére címezve, elektronikusan a bolcsodevezeto@leanyfalu.hu címre várjuk.

Egyéb felvilágosítás a 06/70 774- 0650 telefonszámon kérhető.

 

Adorján András polgármester                                                         Dr. Filep Julianna jegyző

 

  • Image